BOZP

Zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má dôležitý hospodársky význam, pretože riešenie otázok súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia, s vytváraním priaznivých pracovných podmienok a pracovných vzťahov prináša optimalizáciu pracovného procesu a pozitívny ekonomický efekt. Prináša zníženie strát, vyššiu produktivitu, efektívnosť a kvalitu práce – znamená lepšiu prosperitu podniku a tým aj celej spoločnosti. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci má aj dôležitý humánny aspekt, ktorý prezentuje kultúrnu a spoločenskú úroveň podniku.
 
Vypracujeme Vám kompletnú dokumentáciu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
- základná dokumentácia,
- dokumentácia pracovného prostredia,
- špeciálna dokumentácia.
 
Zabezpečujeme školenie zamestnancov:
- vstupné školenie,
- periodické školenie,
- školenie vedúcich zamestnancov.

Vypracujeme návrh a zabezpečíme osobné ochranné pracovné prostriedky.