Protipožiarne hliadky

Zásahová činnosť:

  • Likvidácia lesných požiarov aj na ťažko dostupných miestach
  • Pomoc pri živelných pohromách ( čerpanie, pilčícske práce, ....)
  • Odčerpávanie zatopených priestorov
  • Odčerpávanie spodnej vody z pivníc, jám, studní

Preventívna činnosť:

  • Vykonávanie protipožiarnych hliadok na spoločenských, kultúrnych a športových akciách a podujatiach
  • Práca s mládežou (školenie, výcvik, previerky pripravenosti)
  • Spolupráca so základnými školami
  • Preventívne protipožiarne kontroly v obciach
  • Školenia o predpisoch na zaistenie ochrany pred požiarmi a odborná príprava protipožiarnych hliadok formou hier a súťaží spojené s varením hasičského guľášu
  • Ukážky hasenia typu tried požiaru ,,A,, a ,,B,, všetkými druhmi prenosných hasiacich prístrojov