Špecialista požiarnej ochrany

specialista poProtipožiarna bezpečnosť stavieb je schopnosť stavebných objektov brániť stratám na životoch a zdraví osôb a stratám na majetku v prípade požiaru. Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 4 písm. k) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, t.j.zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Tieto povinnosti zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. špecialistom požiarnej ochrany, vypracovaním riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb - projekt požiarnej ochrany.

Vypracujeme a posúdime protipožiarnu bezpečnosť stavebných objektov, ktoré sú vyžadované orgánmi štátnej správy pri schvaľovaní dokumentácie každej novostavby a pri každej zmene užívania stavebného objektu.

Prepočítame a posúdime:

  • Typ, množstvo a druhy prenosných hasiacich prístrojov
  • Nutnosť vybavenia objektu požiarnymi uzávermi
  • Nutnosť vybavenia objektu elektrickou požiarnou signalizáciou

Vypracujeme a požiarno-bezpečnostnú charakteristiku výrobných a nevýrobných objektov (školy, polyfunkčné budovy, výrobné a nevýrobne stavby, obhodné prevádzky, poľnohospodárske objekty, budovy určené na bývanie a ubytovanie...)

Našou snahou je navrhnúť riešenie tak, aby boli zabezpečené všetky podmienky protipožiarnej bezpečnosti a zároveň, aby boli zohľadnené ekonomické možnosti investora...

Prístup ku každému zákazníkovi je individuálny v závislosti od regiónu, ďalšej spolupráce, garancie atď.