Technik požiarnej ochrany

Komplexná činnosť technika požiarnej ochrany právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby zabezpečovaná mandátnou zmluvou:

 • V závislosti od veľkosti a zložitosti OPP v právn. osobe a podnikateľovi.
 • Zabezpečenie plnenia povinností, ktoré má vykonávať právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba podľa § 9, odstavca 2, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/ 2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, bude zabezpečované dohodu.

Súčasťou všetkých činností je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenie OPP.

 • vypracovanie komplexnej dokumentácie požiarnej ochrany
 • preverenie objektov a činností vrátane vypracovania zápisu o vykonanej kontrole s návrhmi opatrení
 • konzultačná a poradenská činnosť
 • vypracovanie posúdenia požiarneho nebezpečenstva
 • vypracovanie stanovenie organizácie zabezpečenia PO
 • vypracovanie požiarneho poriadku
 • vypracovanie požiarne poplachové smernice
 • vypracovanie požiarneho evakuačného plánu
 • vypracovanie dokumentácie zdolávania požiarov
 • vypracovanie poriadku ohlasovne požiaru
 • vypracovanie tematického plánu a časového rozvrhu školenia zamestnancov a odbornej prípravy preventívnych požiarnych hliadok a preventistov PO
 • vypracovanie dokumentácie o vykonanom školení zamestnancov a odbornej príprave preventívnych požiarnych hliadok a preventistov PO
 • zavedenie požiarnej knihy
 • vypracovanie dokumentácie o činnosti a akcieschopnosti jednotky PO, prípadne požiarnej hliadky
 • zabezpečenie komplexného školenia o PO vo firme
 • školenie vedúcich zamestnancov
 • školenie zamestnancov
 • školenie preventistov a preventívnych požiarnych hliadok
 • školenie osôb zabezpečujúcich PO v mimo pracovnej dobe
 • zabezpečenie dohľadu a koordinácie nad realizáciou požiarneho zabezpečenia stavby vrátane prípravy na kolaudáciu
 • vypracovanie požiarneho zabezpečenia stavby
 • preventívne príprava firmy na kontrolu štátnych orgánov
 • odstránenie závad z kontrôl štátnych orgánov
 • zabezpečenie sledovanie termínov kontôl a revízií vyhradených zariadenia PO
 • komplexná služba - náhrada pracovníka zabezpečujúceho úlohy v PO
 • zabezpečenie servisu a revízií hasiacich prístrojov, hydrantových systémov, požiarnych vodovodov
 • zabezpečenie servisu požiarnych klapiek, stabilných hasiacich zariadení a elektrickej požiarnej signalizácie
 • vypracovanie projektu zákazového, výstražného a popisného technického značenie objektu
 • zabezpečenie dodávok a montáže protipožiarnych dverí a ďalších prvkov ochrany stavebných konštrukcií pre zvýšenie požiarnej odolnosti

Ďalšie dielčie činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré zabezpečuje technik požiarnej ochrany pre právnickú osobu alebo podnikajúcu fyzickú osobu:

 • Vykonanie preventívnej protipožiarnej prehliadky + zápis v zmysle § 9, odst. 2, písm. a, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314 / 2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
 • Zápis do Požiarnej knihy
 • Určenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru § 9, odst. 2, písm. b,
 • Určenie a ustanovenie počtu členov protipožiarnych hliadok § 9, odst. 2, písm. b,
 • Organizácia a vyhodnotenie cvičného požiarneho poplachu § 9, odst. 2, písm. f,
 • Žiadosť o vydanie súhlasu na nevyhotovenie požiarneho evakuačného plánu v zmysle § 28, odst. 9, vyhl. MV SR č. 121 / 2002 Z.z.
 • Vypracovanie písomného oznámenia / súhlasu o spaľovaní horľavých látok látok na voľnom priestranstve v zmysle § 7, písm. e, vyhl. MV SR č. 121 / 2002 Z.z.
 • Zabezpečenie komisionálneho určenia - stanovenia prostredí pre objekty v zmysle STN 330300
 • Vypracovanie písomného pokynu na zabezp. PO v mimopracovnom čase v zmysle § 11, odst. 1, vyhl. MV SR č. 121 / 2002 Z.z.

Poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi pre právnickú osobu alebo podnikajúcu fyzickú osobu


Odstraňovanie zistených nedostatkov a závad na úseku požiarnej ochrany v právnickej osobe alebo podnikajúcej fyzickej osobe (podľa rozsahu prác)


Zabezpečenie ostatným dokumentačným a materiálno technickým vybavením právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby:

 • Požiarna kniha
 • Rámiky  rozne veľkosti a farby podľa interiéru
 • Montáž rámikov
 • Rozmiestnenie prenosných hasiacich prístrojov v objekte alebo v požiarnych úsekoch
 • Označovanie únikových ciest, náhradných únikových možnosti a únikových východov
 • Inštalovanie hasiacich prístrojov na stenu
 • Uzamykanie hydrantových skríň na jeden požiarny kľúč
 • Opravy, repasovanie, brusenie, striekanie a natery hydrantovych skrin a dvierok
 • Špeciálne zabezpečenie hydrantových skríň a hasiacich prístrojov  proti krádeži
 • Osadenie označení na podzemné hydranty – tyče a tabuľky

Vykonanie / Sprostredkovanie kontrol a opráv požiarnotechnických zariadení oprávnenou osobou:

 • vyhl. MV SR č. 699 / 2004 Z.z požiarnych vodovodov a hydrantov
 • vyhl. MV SR č. 699 / 2004 Z.z požiarnych vodovodov a hydrantov
 • vyhl. MV SR č. 719 / 2002 Z.z. prenosných hasiacich prístrojov
 • vyhl. MV SR č. 726 / 2002 Z.z EPS - elektrickej pož. signalizácie
 • vyhl. MV SR č. 95 / 2004 Z.z. komínov a dymovodov
 • vyhl. MV SR č. 285 / 2001 Z.z. požiarnych uzáverov
 • vyhl. MV SR č. 95 / 2004 Z.z. palivových a elektrotepelných spotrebičov
 • vyhl. MV SR č. 79 / 2004 Z.z. kontroly protipož. bezpečnosti pri prevádzkovaní elektr. zariadení