Preventivár obce

  1. organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci
  2. školenie kontrolných skupín obce
  3. vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce:
  • požiarny poriadok obce
  • dokumentácia o obecnom hasičskom zbore
  • zoznam objektov a priestorov , v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly
  • oznámenia o nedostatkoch zistených pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol a rozhodnutia obce s uložením lehoty na odstránenie nedostatkov vrátane rozhodnutí obce o vylúčení veci z používania
  • plány preventívnych protipožiarnych kontrol
  • zoznamy členov kontrolných skupín
  1. vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci