Kontrolný technik PHV a PV

Predaj, dodanie, rozmiestnenie, inštalácia a následné kontroly a servis prenosných hasiacich prístrojov domácich a zahraničných výrobcov.

Predaj, dodanie, inštalácia vrátane stavebných prác, označenie, spracovanie sprievodnej dokumentácie, servis, pravidelnú kontrolu, preventívnu údržbu a prehliadku všetkých druhov požiarnych uzáverov, montáž samozatváračov atď.

Predaj, montáž, kontroly, tlakové skúšky, kompletovanie a opravy hydrantových systémov,  hadicových navijákov, hydrantov, suchovodov podľa platných predpisov na celom území SR.

Podľa §15ods.2 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. musí  každá právnicka a fyzická osoba zabezpečiť najmenej raz za 12 mesiacov  kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov v rozsahu:  

  • funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a   hadicových navijakov
  • voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam
  • vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou
  • prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení
  • označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení

Pred uvedením zariadení do užívania sa rozsah kontroly rozširuje o kontrolu:

  • realizácie zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby
  • funkčnosi všetkých druhov ochrany potrubí 

Podzemné hydranty môžeme na základe dohody so zákazníkom označiť tabuľkou na oceľovej tyči podľa s §8 ods.8 citovanej vyhlášky. Priamo pri kontrole môžeme odstrániť všetky zistené nedostatky, tj. doplniť výbavu, vymeniť resp. pretesniť ventily.

O každej kontrole bude vyhotovený záznam podľa §15 ods.3 citovanej vyhlášky, ktorý je súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi.

Zabezpečovanie proti vykrádaniu hydrantových skrín a PHP systémom generál kľúča
Bezplatná a bezpečná likvidácia prenosných hasiacich prístrojov určených na vyradenie.
Predaj, prenájom a dodávka technických a potravinárskych plynov CO2 v tlakových fľašiach na výčapné zariadenia a zváranie.