Civilná ochrana

Civilnú ochranu obyvateľstva v SR upravuje zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Podrobnosti ustanovujú vykonávacie vyhlášky MV SR. Tieto právne normy ukladajú povinnosti pre ústredné orgány štátnej správy, miestnej správy, samosprávy alebo prevádzkovateľov jadrových zariadení a iných podnikov ohrozujúcich obyvateľstvo. Poslaním sekcie Civilná ochrana je poskytnúť základné a aktuálne informácie k predchádzaniu, prípadne úspešnému zdolávaniu výnimočných situácií napr. priemyselné havárie.

Štruktúra sekcie CO je nasledovná:  

  • Krízové plánovanie a Úsek hospodárskej mobilizácie - obsahujú súbor aktualizovaných všeobecne záväzných predpisov úzko súvisiacich s plánovaním krízových situácii resp. s povinnosťami na úseku hospodárskej mobilizácie.
  • Úsek ochrany utajovaných skutočností – v prvej časti obsahuje prehľad platných znení súvisiacich záväzných predpisov. V druhej časti sa nachádzajú tlačivá a metodické usmernenia pre naplnenie zákonom daných povinností na úseku personálnej a priemyselnej bezpečnosti.

Úsek civilnej ochrany - tvorí nosnú časť predmetnej sekcie a ďalej sa člení na:

  • Základné predpisy – obsahuje základnú legislatívu zameranú na CO v aktualizovanej forme
  • Postupy a metódy - praktické rady, postupy a metódy vzdelávania a prípravy na CO , základné zásady pri evakuácii obyvateľstva, prehľad nebezpečných látok s popisom ich charakteristických vlastností
  • Odborná oblasť - obsahuje veľmi prehľadným spôsobom spracované povinnosti vo forme dokumentov vrátane termínov na sledovanie a to u ochranných stavieb( úkryty ...) , profesií (členov jednotiek, štábov....), technických zariadení (sirény...)a prostriedky individuálnej ochrany(masky....)
  • Odvetvové predpisy a Všeobecné dokumenty - obsahujú odvetvovú legislatívu, ktorá úzko súvisí s plnením úloh na úseku CO a záväzné materiály vydané vládou SR 

Zoznam dokumentácie civilnej ochrany objektu:
1.   Hlavné úlohy objektu v oblasti obrany, bezpečnosti a civilnej ochrany
2.   Analýza objektu 
3.1 Karta CO objektu 
3.2 Menovací dekrét 
3.3 Dokumentácia prípravy na civilnú ochranu 
3.4 Prehľad materiálno-technického zabezpečenia jednotiek CO objektu 
4.   Metodika činnosti štábu CO objektu po vzniku mimoriadnej udalosti 
5.1 Dokumentácia na realizáciu opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb 
5.2 Metodika činnosti pracovníka určeného na vykonávanie vyrozumenia 
5.3 Plán evakuácie objektu 
5.4 Plán ukrytia zamestnancov objektu a osôb prevzatých do starostlivosti 
5.5 Plán ochrany objektu pod vodnou stavbou 
5.6 Plán zabezpečenia prostriedkami individuálnej ochrany zamestnancov objektu 
5.7 Prehľad mimoriadnych udalostí, ktoré mali vplyv na prevádzku objektu 
5.8 Režimové opatrenia na ochranu zamestnancov objektu 
6.   Dokumentácia skladu civilnej ochrany 
7.   Rozhodnutie o realizácii opatrení na ochranu vlastných zamestnancov 
8.   Denník záznamov prijatých a odoslaných správ, hlásení, príkazov a nariadení