Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné služby pri zabezpečovaní ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Zabezpečuje primárnu starostlivosť o zdravie zamestnancov na pracovisku, pričom jej hlavným cieľom je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania, t. j. ich práceschopnosti. Je odborným poradcom zamestnávateľa pri tvorbe zdravého pracovného prostredia v záujme dosiahnutia čo najlepšieho stavu zdravia zamestnancov.

Pracovná zdravotná služba dohliada na  pracovné podmienky zamestnancov, t. j. zisťuje nebezpečenstvá z chemických faktorov (chemické látky a prípravky), fyzikálnych faktorov (napr. hluk, vibrácie, neionizujúce žiarenie), biologických faktorov (baktérie, vírusy, huby, parazity) a iných faktorov práce a pracovného prostredia (napr. psychická pracovná záťaž, senzorická záťaž). Sleduje expozíciu zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia z hľadiska intenzity, dĺžky a frekvencie pôsobenia týchto faktorov na zamestnancov a hodnotí ich zdravotné riziká. Pri vypracovávaní návrhov na odstránenie zdravotných rizík alebo na ich zníženie spolupracuje so zamestnávateľom.

Dohliada aj na dispozičné, priestorové a ergonomické riešenie pracoviska, vetranie, vykurovanie, osvetlenie z hľadiska vhodnosti pre vykonávané pracovné činnosti a používané technológie, na zabezpečenie pitnej vody na pracovisku, na zariadenia na osobnú hygienu (šatne, umyvárne, sprchy, WC) a iné zariadenia pre zamestnancov (napr. priestory na umývanie a sušenie pracovnej obuvi, na pranie a sušenie pracovných odevov, ohrievarne a miestnosti na oddych) a na stravovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia (ak ich prevádzkuje zamestnávateľ).

Pracovná zdravotná služba dohliada na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou, t. j. posudzuje zdravotnú spôsobilosť zamestnancov na prácu. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vykonáva na základe výsledkov cielených lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a výsledkov hodnotenia rizika z expozície zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia (§ 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej služby u zamestnancov:
– pred nástupom do práce (vstupné lekárske preventívne prehliadky),
– v súvislosti s výkonom práce (periodické lekárske preventívne prehliadky),
– pred zmenou  pracovného zaradenia,
– pri skončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov (výstupné lekárske preventívne prehliadky),
– po skončení pracovného pomeru (následné lekárske preventívne prehliadky pri práci s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie – napr. s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi),
– mimoriadne lekárske preventívne prehliadky (môže nariadiť orgán verejného zdravotníctva, napr. ak dôjde k závažným zmenám zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k vykonávanej práci).

Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu, uhrádza v plnom rozsahu zamestnávateľ.

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci nie je možné zamieňať s lekárskymi preventívnymi prehliadkami, na ktoré má nárok poistenec od 15 rokov veku, raz za dva roky. Tieto lekárske preventívne prehliadky sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia (§ 2 zákona č. 577 /2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov).

Frekvencia lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci závisí od kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík:
– jedenkrát za rok pri práci kategórie 3 a 4 (rizikové práce)
– jedenkrát za 3 roky  pri práci kategórie 2

Kategorizácia prác je legislatívne upravená v § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. a špecifické kritériá pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia sú upravené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií:

Kategória 1 – minimálne, resp. žiadne zdravotné riziko
Kategória 2 – únosná miera zdravotného rizika
Kategória 3 – významná miera zdravotného rizika (rizikové práce)
Kategória 4 – vysoká miera zdravotného rizika (rizikové práce)

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, služby zdravia pri práci u zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórií 1, 2, 3 a 4. Lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo vykonávajú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnancov, ktorí nevykonávajú rizikové práce (práce zaradené do  kategórií 1 a 2).